Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Upcoming Events

NO PRACTICES (ALL GRADES)
Date: 4/29/2016
Free Dress
Date: 4/29/2016, 8 AM 4 PM
SAT 10 Testing
Date: 4/29/2016, 8 AM 3:15 PM
Spring Practice Schedule
Date: 5/2/2016
Mother's Day 2nd & 3rd Grade Program
Date: 5/2/2016, 8 AM 4 PM
Teacher Appreciation Week
Date: 5/2/2016, 8 AM 4 PM
Spring Practice Schedule
Date: 5/3/2016
Teacher Appreciation Week
Date: 5/3/2016, 8 AM 4 PM

Facebook | Twitter


News & Announcements

Hayakhos Vakrer March Winners!

Հինգշաբթի, Մարտ 17ին, բախտաւոր երկու աշակերտներ՝ Ալիք Պոյաճեան եւ Լեւոն Պաղտասարեան, ...

Show All »

Graduation for Class of 2016