Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Upcoming Events

Homenetmen KAHAM- Week 1 Volleyball Schedule
Date: 11/17/2019
Location: Birmingham High School
PSC Meeting
Date: 11/21/2019
Chamlian 45th Anniversary Gala
Date: 11/22/2019
Free Dress
Date: 11/22/2019
No KAHAM Volleyball Games
Date: 11/23/2019, 4 PM 5 PM
Last Day of Tennis (K-2nd Grade)
Date: 11/26/2019
Thanksgiving Special Lunch
Date: 11/26/2019
Minimum Day
Date: 11/27/2019

Facebook | Twitter


News & Announcements

Spirit Week At Chamlian!

Our Chamlian Tigers had a blast mixing and matching their wackiest outfits, showcasing their most creative hair-dos, personifying their heroes, and overall having a blast during Spirit Week! A special thank you to our Student Council for organizing such a fun week!

Chamlian Celebrates Armenian Cultural Day!

Վահան եւ Անոյշ Շամլեան Ազգային վարժարանի շրջափակին մէջ տիրող հայկական ջերմ մթնոլորտի մէջ տեղի ունեցաւ աւանդութիւն դարձած «Մշակոյթի Փառատօն»ը:
«Յակոբ եւ Հիլդա Բաղդասարեան» մարզասրահին մէջ, ծնողներու, Շամլեան մեծ ընտանիքի անդամներու ներկայութեան Մանկապարտէզ/ Նախակրթարան-8րդ կարգերու աշակերտները ներկայացուցին հայկական մշակոյթէն նմոյշներ՝ ասմունք, երգ, պար եւ թատերախաղ:
Կեցցէ' Շամլեան Ազգ. Վարժարանի աշակերտները եւ
Կեցցէ' հայ մշակոյթը: The Annual Chamlian Armenian Cultural Day featuring the most precious members of our community! We truly believe our beloved students are the future of our beautiful heritage. A beautiful day filled with songs, dances, skits, and showcasing our amazing culture!

Kindergartners Nurture Plants In Their Garden!

With the new season, our Kindergartners have new plants to nurture in their garden. With the generosity of parents from KA and KB, the kindergarten students planted new seeds and vegetables in the garden. They will tend to them regularly and learn about the vegetable growth process. This is truly hands on learning!

We are very grateful for the donated plants and very excited about forming our volunteer garden committee to help our students with maintaining their garden.

Show All News »