Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

News and Announcements

Glendale Fire Department Conducts Educational for Chamlian Students

Our fifth graders had an informative visit from the Glendale Fire Department and learned about fire safety. Our students were introduced to all the protocols followed as well as proper equipment used when dispatching fire fighters to help with an emergency. Our Tigers then had the opportunity to ask any questions they had! A very exciting and educational experience!
Read More »

Bagel + Hot Chocolate Sale Benefitting Armenian Educational Foundation's School Supply Project!

Chamlian is proud to have hosted a bagel and hot chocolate sale to support the Armenian Educational Foundation in our continued partnership for a worthwhile cause!
The Armenian Educational Foundation, Inc. (AEF) has been a cornerstone of the Armenian educational movement around the world. It has lent a helping hand to hundreds of students and to dozens of schools in numerous nations. Through its many years of giving, it has proven to be one of the most enduring and productive organizations in the Diaspora. A backpack filled with notebooks, pens, pencils, erasers, sharpener, pencil pouch, markers, crayons, colored pencils, arts and craft material, calculator, highlighter, etc will enhance and promote education and learning for our dear brothers and sisters. We are grateful for the opportunity to do our share!
Read More »

Junior High Mid-Year Refresher Seminar

Our 7th & 8th graders benefiting from the Junior High Mid-Year Refresher. As they prepare for higher education, our Tigers spent the afternoon discussing leadership, academics, STEAM, steps to success, and overall Chamlian Pride!
Read More »

Booster Club Toy Drive

Our Booster Club members channeled the spirit of giving and delivered the toys from Chamlian’s Toy Drive to ANCA PN’s Holiday Drive. Chamlian’s Booster Club thanks all our families who contributed to this event, allowing us to make such a sizable contribution!
Read More »

First Grade Polar Express Adventure!

To celebrate the season, our first grade students “climbed aboard” the Polar Express for a week long unit. To end the celebration, students came to school wearing pajamas and cuddled with blankets and stuffed animals as they watched the “Polar Express” while they enjoyed eating popcorn and drinking cocoa.
Read More »

Author, Mrs. Sona Rostomyan, Visits Chamlian!

On Thursday, December 19th, the 5th grade Eastern Armenian classes had the pleasure of hearing Mrs. Sona Rostomyan present her book, Talks with the Future. Mrs. Rostomyan, an author, educator, and grandmother to one of our own Chamlian students, read an Armenian tale from the book and shared the importance of learning and speaking Armenian along with keeping a connection with our homeland.
Mrs. Rostomyan also shared a video highlighting her family’s visit with young cancer patients at the Hematology Center in Yerevan.
Թուականիս Դեկտ. 19-ին, «Զրոյց Ապագայի Հետ» գրքի հեղինակ՝Տիկն. Սոնա Ռոստոմեանը այցելեց Շամլեան վարժարան և հանդիպելով 5-րդ կարգի աշակերտների հետ, ընթերցեց «Ճանապարհի Քարտեզը»՝ գրքի խրատական պատմուածքը, որը մեծ խանդավառութիւն առաջացրեց աշակերտների համար: Վերջում հեղինակը դրուատեց Շամլեան վարժարանում իրականացուող հայեցի դաստիարակութեան և մայրենի լեզուի ուսուցման նուիրական գործընթացը:
Read More »

Ornament Making With 4th & 8th Graders!

Christmas fun and bonding between grade levels! Our Student Council Tigers from Jr. High spending time with our 4th Grade Tigers and getting their creativity flowing by making and designing ornaments — and having a blast along the way!
Read More »

Special Visitor From Santa!

Our special visitor, Grandfather Mr. Garabedian, came on behalf of Santa Claus to share the beautiful message of Christmas! He brought plenty of treats for our Tigers and enjoyed singing Christmas carols and hearing the beautiful recitations our students had prepared.
Read More »

Hour of Code Week at Chamlian

On December 9th-15th, in celebration of Computer Science Education Week, Chamlian students continued to integrate coding during their STEAM and computer classes. Coding is a set of instructions created to complete a task. Coding helps nurture problem-solving skills, logic, and creativity. By starting early, students have a foundation for success in any 21st-century career path. As part of our technology curriculum at Chamlian, students code through the building and application of the design-thinking process throughout the year!
Read More »

Kindergarteners Gingerbread Activity!

Our Kindergartners have spent the week reading and learning about gingerbread. After making their own dough and placing it in the oven, they realized that their gingerbread cookies have run away! They spent the day searching for their cookies, until they finally found them in their classroom. The fun never ends here at Chamlian!
Read More »