Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Summer Assignments » Summer 2021 Assignments

Summer 2021 Assignments

ENGLISH SUMMER READING:

Dear Incoming 2nd-8th Grade Students,

Please read the Summer Reading List Per Grade Level document below before accessing your grade level assignment. If a grade level assignment is not uploaded here, an in person assessment will take place when students return to school in August. In order to make your summer reading more meaningful, follow your grade level directions below and write a response to what you’ve read. Your written response will be graded and must be turned in to your English teacher on your first day back to school. Late submissions will not be accepted.

ARMENIAN SUMMER READING:

You may access the following books in Armenian utilizing the Vlume platform. An in class assignment will be given upon the students’ return to school for the 2021-2022 academic year.

You may find your book by following these steps:

  1. Go to web.vlume.com
  2. Sign in using your Chamlian account
  3. Copy and paste your book title/author in the search bar on vlume.
  4. Please make sure to uncheck the box on the left-hand side that says “audiobook” in order that your search results will only bring up reading books.
  5. Please make sure to check the box next to which dialect you are searching for (Eastern Armenian or Western Armenian)

 

Արեւմտահայերէն բաժինի, Ե. (5-րդ) կարգ

Պերճուհի Աւետեանի «Սփայտիկ» գիրքը

 

Արեւելահայերէն բաժինի Ե. (5-րդ) Կարգ

Յովհաննէս Թումանեանի «Տէրն ու ծառան»

 

Արեւելահայերէն բաժինի Զ. (6-րդ) Կարգ

Վախթանգ Անանեանի Որսորդական Պատմվածքներ գրքից «Որսի հետքերով Պախրաորս» պատմուածքը:

 

Արեւմտահայերէն բաժինի, Զ. . (6-րդ) Կարգ

Արամ Հայկազի «Պանդոկ» հատորէն «Մեծ Մարդ Ըլլալու Համար» պատմուածքը:

 

Արեւելահայերէն բաժինի Է. (7-րդ) Կարգ

Աւետիս Ահարոնեանի Ազատութեան Ճանապարհին գրքից «Խայը» պատմուածքը:

 

Արեւմտահայերէն բաժինի, Է. (7-րդ) Կարգ

Արամ Հայկազի Չորս Աշխարհ գիրքէն «Ապրող Ծառ Մը» պատմուածքը:

 

Արեւելահայերէն բաժինի Ը. (8-րդ) Կարգ

Պարոյր Սեւակի Անլռելի Զանգակատուն «Ղօղանջ Վերածնման» բանաստեղծութիւնը:

 

Արեւմտահայերէն բաժինի, Ը. (8-րդ) Կարգ

Անդրանիկ Ծառուկեան Մանկութիւն Չունեցող Մարդիկ գիրքէն նշանակուած երկու պատմուածքները:

 

1.Մանկապարտէզ
2. Նոր Կօշիկ
 
Below are the instructions to access Vlume.