Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Textbooks

English Textbooks: 

 

Dear Parents,

 

Chamlian Armenian School is pleased to announce we've selected Follett Virtual Campus for our school's online bookstore. For more than 145 years, family owned Follett has served the education market and will help ensure our students are ready for the first day of school with course materials in hand. Our teachers have selected the course materials requried for the upcoming school year, and the Follett team has worked to make the books available via online bookstore. Additionally, every order placed through your official Follett Virtual Campus website supports Chamlian and our students. 

 

Books will be available July 10, 2018 on our new virtual campus website at www.chamlianarmenianschool.bkstr.com

 

** ENTER "TEXT10" IN THE PROMO CODE BOX AT CHECKOUT. PROMO RUNS FROM JULY 10TH UNTIL JULY 13TH, 2018
 

 

How our virtual bookstore benefits you:

 

Options

Follett offers numerous new and used books that have been bought back from Chamlian families at the end of the previous school year. On many titles, money-saving rental books and digital editions are also available. Follett also offers supplies, technology, and spirit wear to meet all of your school needs.

 

Fast Delivery

Follett ships all orders from their warehouse the same or next business day via FedEx. Expedited shipping options are available, but it is best to order early for the best used book selection.
 
Customer Service
Follett accepts returns on books purchased or rented through the website 30 days from your order date or 30 days from the start of classes, whichever is later. Follett’s dedicated customer service team is available by phone at 888-FVC-3383 seven days a week to provide assistance and answer your questions.

 

 

While we will communicate additional textbook ordering instructions and details later in the year, we encourage you to sign up for the bookstore email mailing list to receive direct notification from Follett about upcoming promotions, buyback events, book availability and other reminders. Sign up today at www.schoolname.chamlianarmenianschool.com/email.

 

** BE SURE TO ENTER "TEXT10" IN THE PROMO CODE BOX AT CHECKOUT. PROMO RUNS FROM JULY 10TH UNTIL JULY 13TH, 2018
 

 

Please feel free to contact the school or Follett directly at 888-FVC-3383 with any questions or comments you may have.

 

 

Sincerely,

School Administration

 

Please view information on How to Order Textbooks and Additional Information

 

Please view Frequently Asked Questions

 

Armenian Textbooks: 

 

Օգոստոս 2018

 

Յարգելի  Ծնող,

      2018-2019 տարեշրջանի հայերէնի դասագիրքերն ու աշխատանքային գիրքերը, Արեւելահայերէն եւ Արեւմտահայերէն տարբերակներով, պիտի վաճառուին Օգոստոս 15, 16 եւ 17 թուականներուն, առաւօտեան ժամը 9։00-12։30, հետեւեալ ժամանակացոյցով.

 

Գ., Դ. եւ Ե. կարգեր                                    - Չորեքշաբթի,     15 Օգոստոս

Մանկապարտէզ/Նախակրթարան       - Չորեքշաբթի,      15 Օգոստոս իրիկուան

Մանկապարտէզ/Նախակրթարան       - Հինգշաբթի, 16 Օգոստոս

Ա. եւ Բ. կարգեր                                        - Հինգշաբթի,        16 Օգոստոս

Զ., Է. եւ Ը. Կարգեր                                    - Ուրբաթ,            17 Օգոստոս

 

Թելադրելի է, որ ծնողները դասագիրքերը յիշեալ օրերուն ապահովեն, այլապէս վերամուտին՝ դպրոցի առաջին օրերուն, կարելի պիտի չըլլայ գիրք ծախել:

  Ստորեւ կը գտնէք դասագիրքերու գիները: Կը խնդրենք, որ գնման պահուն

Armenian Textbook Price Listը ձեր հետ ունենաք:

                                                                                  

Շնորհակալութիւն՝

    Տնօրէնութիւն

                                                                                      

 

August 2018

 

Dear Parents,

All Armenian language textbooks for the 2018-2019 School year will be sold on campus on the following days from 9:00 a.m. - 12:30 p.m.

3rd, 4th and 5th Grades: - Wednesday, August 15

Kindergarten- Wednesday, August 15 from 5:00pm-7:00pm during Back to School Night

Kindergarten - Thursday, August 16

1st & 2nd Grades: - Thursday, August 16

6th, 7th, and 8th Grades: - Friday, August17

 

Please note that these will be the only dates made available for purchasing your child’s Armenian language textbooks.

 

To purchase, please complete the Armenian Textbook Order Form (one per child), indicating the books your child will need, and have your child bring in the form with the payment attached. (Please make checks payable to Chamlian Armenian School).

 

Sincerely,

School Administration