Vahan & Anoush Chamlian Armenian School

Textbooks

English Textbooks: 

 

Dear Parents,

 

As you know, our online textbook vendor is Follett Virtual Campus. For more than 145 years, family owned Follett has served the education market and will help ensure our students are ready for the first day of school with course materials in hand. Our teachers have selected the course materials requried for the upcoming school year, and the Follett team has worked to make the books available via online bookstore. Additionally, every order placed through your official Follett Virtual Campus website supports Chamlian and our students. 

 

Books will be available July 9, 2019 on our virtual campus website at www.chamlianarmenianschool.bkstr.com

 

 

How our virtual bookstore benefits you:

 

Options

Follett offers numerous new and used books that have been bought back from Chamlian families at the end of the previous school year. On many titles, money-saving rental books and digital editions are also available. Follett also offers supplies, technology, and spirit wear to meet all of your school needs.

 

Fast Delivery

Follett ships all orders from their warehouse the same or next business day via FedEx. Expedited shipping options are available, but it is best to order early for the best used book selection.

 

Customer Service

Follett accepts returns on books purchased or rented through the website 30 days from your order date or 30 days from the start of classes, whichever is later. Follett’s dedicated customer service team is available by phone at 888-FVC-3383 seven days a week to provide assistance and answer your questions.

 

 

While we will communicate additional textbook ordering instructions and details later in the year, we encourage you to sign up for the bookstore email mailing list to receive direct notification from Follett about upcoming promotions, buyback events, book availability and other reminders. Sign up today at www.schoolname.chamlianarmenianschool.com/email.

 

Please feel free to contact the school or Follett directly at 888-FVC-3383 with any questions or comments you may have.

 

 

Sincerely,

School Administration

 

Please view information on How To Order Textbooks and Additional Information . 

 

Please view Frequently Asked Questions

 

Armenian Textbooks: 

 

Յարգելի  Ծնող,

      2019-2020 տարեշրջանի հայերէնի դասագիրքերն ու աշխատանքային գիրքերը, Արեւելահայերէն եւ Արեւմտահայերէն տարբերակներով, պիտի վաճառուին Օգոստոս 14, 15 եւ 16 թուականներուն, առաւօտեան ժամը 9։00-12։30, հետեւեալ ժամանակացոյցով. 

 

Գ., Դ. եւ Ե. կարգեր                                     - Չորեքշաբթի,     14 Օգոստոս

Մանկապարտէզ/Նախակրթարան       - Չորեքշաբթի,      14 Օգոստոս իրիկուան 

Մանկապարտէզ/Նախակրթարան       - Հինգշաբթի, 15 Օգոստոս

Ա. եւ Բ. կարգեր                                         - Հինգշաբթի,        15 Օգոստոս

Զ., Է. եւ Ը. Կարգեր                                     - Ուրբաթ,            16 Օգոստոս

 

Թելադրելի է, որ ծնողները դասագիրքերը յիշեալ օրերուն ապահովեն, այլապէս վերամուտին՝ դպրոցի առաջին օրերուն, կարելի պիտի չըլլայ գիրք ծախել:

  Ստորեւ կը գտնէք դասագիրքերու գիները:

 

 

                                                                                  

Շնորհակալութիւն՝

    Տնօրէնութիւն